Η DECUS παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές, μελετητικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, διενέργειας μετρήσεων, στρατηγικού σχεδιασμού και επιμόρφωσης προσωπικού σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

 • Υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα Οργάνωσης, Ποιότητας και Επιχειρησιακής Διαχείρισης
 • Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001)
 • Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ISO 45001)
 • Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000)
 • Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001)
 • Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ISO 13485, YA 1348/2004)
 • Διαχείριση Ολικής Ποιότητας (TQM)
 • Διαχείριση Έργων (Project Management)
 • Εκπόνηση Τεχνικοοικονομικών Μελετών και Επιχειρηματικών Σχεδίων
 • Εκπόνηση Μελετών Επιχειρησιακής Έρευνας/Διαχείρισης της Απόδοσης
 • Εκπόνηση Τεχνικού Φακέλου Ασφαλείας Προϊόντων (CE)
 • Υποστήριξη για την Διαπίστευση Εργαστηρίων Δοκιμών και Αναλύσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17025
 • Διοργάνωση Σεμιναρίων Επιμόρφωση Προσωπικού σε θέματα Οργάνωσης, Ποιότητας και Επιχειρησιακής Διαχείρισης.