Η DECUS παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές, μελετητικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, διενέργειας μετρήσεων, στρατηγικού σχεδιασμού και επιμόρφωσης προσωπικού σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

 • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Μελέτες Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών και Στερεών Αποβλήτων
 • Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες
 • Διαχειριστικά Σχέδια Αποβλήτων
 • Μελέτη και Εγκατάσταση Συστημάτων Αντιρρύπανσης
 • Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Επιθεώρηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001, EMAS)
 • Μετρήσεις Περιβαλλοντικών Παραμέτρων σε συνεργασία με καταξιωμένα ιδρύματα/εργαστήρια (χημικές αναλύσεις υγρών αποβλήτων, έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού, χημικές αναλύσεις στερεών αποβλήτων, μετρήσεις αερίων ρύπων, μετρήσεις στάθμης θορύβου κτλ)
 • Αναφορές Επιπέδων Ρύπων (environmental reporting)
 • Κατάρτιση και Επικαιροποίηση Καταλόγου Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας
 • Παρακολούθηση Τήρησης Νομοθετικών και Άλλων Απαιτήσεων
 • Πραγματογνωμοσύνες Περιβαλλοντικής Όχλησης και Ρύπανσης
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη σε θέματα του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου
 • Σχεδιασμός Εταιρικής Περιβαλλοντικής Στρατηγικής
 • Μελέτες Ασφάλειας – SEVESO
 • Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA)
 • Περιβαλλοντικός/Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων
 • Διοργάνωση Σεμιναρίων Επιμόρφωσης Προσωπικού σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Μελέτες Σχεδιασμού και Εφαρμογής Συστημάτων Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Λυμάτων Βιολογικών Καθαρισμών