Η DECUS παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές, μελετητικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, διενέργειας μετρήσεων, στρατηγικού σχεδιασμού και επιμόρφωσης προσωπικού σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

 • Σχεδιασμός, Διαχείριση και Υλοποίηση Ερευνητικών Έργων και Προγραμμάτων
 • Επίβλεψη Χημικών Εγκαταστάσεων
 • Χημικοτεχνικές Μελέτες και Εγκαταστάσεις
 • Αδειοδότηση Εγκαταστάσεων (άδεια εγκατάστασης, λειτουργίας κτλ)
 • Τηλεπισκόπηση, Χαρτογράφηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.)
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
 • Σύνταξη ή Επανεξέταση Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
 • Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων
 • Μετρήσεις Ποιότητας Εσωτερικού Περιβάλλοντος
 • Μελέτες Πυρασφάλειας
 • Διοργάνωση Σεμιναρίων Επιμόρφωσης Προσωπικού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
 • Μελέτες Προστασίας από Εκρήξεις – ΑΤΕΧ
 • Υπηρεσίες Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ)
 • Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ξενοδοχειακές Μονάδες και Τουριστικά Καταλύματα