Η DECUS παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές, μελετητικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, διενέργειας μετρήσεων, στρατηγικού σχεδιασμού και επιμόρφωσης προσωπικού σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

  • Μελέτες Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
  • Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας
  • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
  • Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων και Βιομάζας
  • Αξιοποίηση Ηλιακής, Αιολικής και Γεωθερμικής Ενέργειας
  • Εγκατάσταση Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας
  • Εγκατάσταση Συστημάτων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκών κτλ)
  • Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50001, EN 16001)
  • Ειδικές Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες και Εφαρμογές
  • Διοργάνωση Σεμιναρίων Επιμόρφωσης Προσωπικού σε θέματα Διαχείρισης Ενέργειας